روش تفسیری «تفسیر هدی»

«تفسیر هدی» بر آن است تا برای نخستین بار، شیوهٔ تفسیری «انس با قرآن کریم» را تبیین و آیات قرآن کریم را بر اساس آن تفسیر نماید. ما این شیوهٔ تفسیری را تنها شیوهٔ تفسیری مورد تأیید قرآن کریم می‌دانیم و در این جلد ـ که حکم درآمد «تفسیر هدی» را دارد ـ با استناد به آیات قرآن کریم، چیستی و چگونگی این روش تفسیری و تأویلی مورد تأیید قرآن کریم را تبیین می‌کنیم و برخی از مهم‌ترین اصول آن را شرح می‌دهیم.

جلد دوم تا چهارم این مجموعه تفسیر سورهٔ حمد و از جلد پنج تا پانزدهم، تفسیر سورهٔ بقره و ادامهٔ آن تفسیر دیگر سوره‌ها را ارایه می‌دهد و نویافته‌هایی از مفهوم، معنا، مصداق، نور، حکم، عظمت و آثار آیات شریفهٔ آن را بیان می‌دارد. امید است خداوند توفیق تفسیر تمامی سوره‌های قرآن کریم را به ما عنایت فرماید که اگر چنین توفیقی نصیب شد، این تفسیر به بیش از یک‌صد و پنجاه جلد خواهد رسید.

البته اعتراف داریم این تفسیر در برابر عظمت قرآن کریم خُرد و ناچیز است و برای داشتن تفسیری شایسته باید شهر قرآن کریم ساخت و محققان و دانشمندان برجستهٔ تمامی رشته‌ها را در این شهر اسکان داد و با در اختیار گذاشتن امکانات گوناگون به آنان و آشناساختن ایشان به روش انس با قرآن کریم، راه را برای تحقیق علمی بر تمامی آیات قرآن کریم هموار نمود تا پرتوی از عظمت علمی این کتاب آسمانی بر ظلمت دیجور غیبت روشنا گیرد.

(38)

راه ورود به قرآن کریم، انس صادقانه با باطن و حقیقت این کتاب وحیانی است. ما این روش را از کودکی داشته‌ایم و نخستین کتابی را که از دورهٔ نونهالی نگاه می‌کردیم، عشق می‌ورزیدیم و انس داشتیم قرآن کریم بود. قرآن کریم نخستین مونس ما در ناسوت بوده است. در این دنیا بیش از همهٔ کتاب‌ها، با قرآن کریم بوده‌ایم. در تفسیر حاضر، تنها بخش اندکی از یافته‌های خود را که در این مدت داشته و شرایط برای بیان آن فراهم بوده است، آورده‌ایم. نکته‌های تازه‌ای از قرآن کریم که مرهون تلاش یا زحمت نیست، بلکه از دانش‌های اعطایی و موهبتی قرآن کریم است که به لطف حق و دولت قرآن کریم بهرهٔ ما شده است و مصلحت آن بود که در این زمان، به دنیای علمی عرضه گردد.

ستایش برای خداست

(39)

(40)