چهره قدسی عالمان حقیقی حوزه های علمیه

و شخصیت شناسی عالم نمایان  ساز و کار آخوندی

آیت الله محمدرضا نکونام