از ظهور و پدیداری دلیل دینی (کتاب، سنت و دیگر منابع مورد تایید شریعت) است؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های اعتقادی و معرفتی باشد یا در داده‌های اخلاقی یا فقهی دین». «فقه» به صورت کلی بر دو مکتب حکمت‌گرا و ظاهرگرا تقسیم می‌شود. فقه ظاهرگرا برای خود رویکردهای متفاوتی دارد. فقه مصلحت‌گرا یکی از شعبه‌های فقه ظاهرگراست. ما در این مقاله بر آن هستیم تا مهم‌ترین ویژگی‌های فقه حکمت‌گرا را توضیح دهیم.