فقه غنا و موسیقی

(جلد یکم)

درآمدی بر صوت‌شناسی، دانش موسیقی، صوت درمانی و ضرورت تعامل فقه و موسیقی

 

فقه نوشت غنا و موسیقی (خوانندگی و نوازندگی از براندازی تا برازندگی) جلد یکم/ pdf

 

 

 

  (3)