فقه یک علم است و ملکه‌ای قدسی و معنوی و روحانی در آن دخیل است که توان نهایی استنباط روشمند حکم را به فقیه می‌دهد. چنین تعریفی فقه را علم و قدرت انشایی تولید و نوآوری می‌داند. تکیه بر محفوظات و معلومات ـ که کار اخبار است ـ در این تعریف وجود ندارد.