کتاب دانش علم جويي بر آن است تا شیوهٔ آموزش و تحصیل را آموزش دهد و بایسته‌ها و آسیب‌های نظام آموزشی موجود را بیان دارد. بررسی اهمیت دانایی و رابطهٔ آن با توانایی، چگونگی نشر دانش، تحدیدها و تهدیدهای دانش اندوزی، ستیز عالمان ظاهرگرا با دانایان حقیقت‌گرا، آسیب‌های دانش صوری، زمانمندی تحصیل دانش، رابطهٔ دانش و بردباری، اغتنام فرصت محدود و گذرای مدرسه، هیاهوی دانشیان امروز، اهمیت استاد ماهر و کاردان، شیوهٔ تحصیل نزد چنین استادی، توجه به استادی که مغزی شطرنجی و ریاضی‌وار دارد، اهمیت به تعلیم استاد محور، تقبیح تحصیل زالوگونه، حکم کفر قشری‌گرایان، غفلت جهل و تبیین تلاش استکبار برای رکود دانش‌های معنوی برخی از موضوعاتی است که بر محور دانشی کردن آموزش در این نوشتار آمده است. اين كتاب در بخش تاليفات آمده است.

دانش علم جويي