اعتماد به محبوبان بسیار سخت‌تر از اعتماد به محبان است. افراد عادی نسبت به گفته‌ها و کردار محبان پذیرش بیش‌تری دارند تا گزاره‌های محبوبان. هم‌نشینی و شنیدن سخن محبوبان بسیار سخت و به تعبیری، صعب و مستصعب است و جان شنونده را با هر آن‌چه در روان وی هست از او بارها و بارها می‌گیرد.

نباید در راه فراموش کرد که عارف محبوبی، راهنمای قوی و هوشمند راه الهی است و آن‌چه وی با سالک محب انجام می‌دهد به صلاح اوست و هرچه را که از منزل‌های بعد با زبان بی‌زبانی به وی می‌گوید و بر او وارد می‌آورد، باید با دیده دل پذیرفت و با او طی طریق نمود.

محبوبان از سمت حق به سوی خلق می‌آیند و پیش از آن که اتفاقی رخ دهد، از آن آگاه می‌شوند و هیچ گاه در کاری غافل‌گیر نمی‌شوند. محبوبان هم‌چنین از زمان مرگ خود خبردار می‌شوند و پیش از آن که بمیرند، روز مرگی که برای آنان به صورت قطعی مقرر شده است بدون آن که بداء و خلافی در آن نفوذ کند، به آنان می‌رسد. هم‌چنین ازدواج و نیز خیرات یا شروری که به آنان می‌رسد، هرچند در همان زمان، به آنان خبر داده می‌شود.

در واقع، محبوبان چنین ویژگی‌ای دارند که وقتی طبیعت بخواهد برای آنان حادثه‌ای بیافریند، از آنان اذن می‌گیرد. محبوبان کسانی هستند که به طور حتم پیش از آن که کاری بر آنان واقع شود ـ به ویژه در امور عمده، کلان و سرنوشت‌ساز و نیز در مخاطرات ـ از آن آگاه می‌شوند.
برگرفته از کتاب محبوب عشق