قیام شب

شب را باید با حضور در محضر قرآن کریم و ذکر حق و عبادت، تلاش برای تحصیل علم، و تحقیق و بررسی امور دانشی و بزم شبانه و عشق بازی با همسر خود که سبب ارضای تمایلات واقعی انسان و آرامش نفس و صفای باطن می‌گردد زنده داشت و قیام داد. صوت الهی و ذکر حق در گوش دل می‌نشیند و علم و معرفت، ذهن و اندیشه انسان را جلا می‌دهد و ارضای تمایلات نفسانی جان را تیمار می‌کند و سبب رشد نفس و آرامش دل و بروز کمالات پنهانی و رشد معنوی او می‌گردد. ارضای تمایلات نفسانی اگر به قدر مناسب و با انگیزه‌های سالم معنوی همراه باشد، راه‌گشای طریق دل و باطن روح می‌باشد و می‌تواند جان را به جانان رساند. بوی خوش نیز از عامل‌های مهم در ایجاد نشاط است. قیام یاد شده انسان را به سلامت می‌رساند و هیچ گونه کاستی و کژی را بر نمی‌تابد.

(8)