بیان: ما در لزوم گره‌گشایی از مشکلات مؤمنان در ذیل عنوان مردم‌دوستی سخن گفته‌ایم. در این روایت نیز مواردی از آن را بر می‌شمرد و کسانی که چنین هستند در قیامت جبروت دارند و در زیر سایهٔ عرش جای می‌گیرند.

تلاش برای گرفتن همسر برای فردی که تنهاست

 و نیز گرفتن خادم برای افراد ناتوان و پیرمردان یا پیرزنان تا در پیری سختی نکشند یا آن‌که خود برای آنان کار کند و مسلمان باید چنین آقا و آقا منش باشد تا هم به یکی کار داده باشد و هم به یکی خدمتی نموده باشد.

 هم‌چنین مسلمان باید دیده را ندیده و شنیده را نشنیده بگیرد. بعضی نفس ضعیفی دارند و آن‌چه را که سالیان پیش از کسی شنیده یا دیده‌اند به این و آن می‌گویند. آنان افرادی بی‌ریشه هستند و به جایی نیز نمی‌رسند و این افراد بزرگوار هستند که در زیر سایهٔ خداوند می‌باشند.
  1.  الخصال، ص 141.
 برگرفته از کتاب خصال سعادت و سلامت