مهم ترین تفاوت انقلاب ایران در رهبری آن است. رهبری حضرت امام خمینی ( قدس سره) از جهت فقهی و حقوق مدنی با فرامین خداوند هماهنگ بود. مردم، همه امور و کارها را به حضرت امام محول می کردند و حضرت امام، نیز مزد آنها را به حق تعالی می سپرد و حق تعالی نیز در کتاب و سنت، قول مزد و پاداش و یاری مجاهدان را داده است و نه تنها در کتاب و سنت؛ بلکه در همه جا و با همه چیز این عهد و پیمان را بسته است. بر این پایه، انقلاب اسلامی با تمامی انقلابها تفاوتی اساسی و بنیادین دارد و آن این که تنها در انقلاب و براندازی نظام ستمشاهی خلاصه نمی شود؛ بلکه بر آن است تا مدیریت نظام را بر پایه مکتب اسلام عهده دار شود و این انقلاب سیاسی را به نهضتی فرهنگ ساز مبتنی بر فرهنگ شیعه تبدیل کند.