می‌گویند کسی که روزه‌ی مستحبی گرفته است بهتر است رد احسان ننماید؛ چرا که افطار این روزه، در صورت تعارف غذا از ناحیه‌ی دیگری، ثواب بیش‌تری از اتمام آن دارد و این امر برتری ارزش احسان و نیک نهاد بودن و اهمیت آن را نسبت به روزه‌ی مستحبی می‌رساند.

این بدان معناست که در ماه رمضان که روزه‌ی آن واجب است، می‌شود روزه را با احسان و نیکوکاری به دیگران از جهت ارزش ارتقا داد و آن را سنگین‌بار ساخت.

راستی که چه شعار زیبایی است این شعار: بیایید شادی‌هایمان را با هم قسمت کنیم. چه زیباست نیکوکار بودن و چه زیباتر و دل‌نشین‌تر است حماسه‌ی آفریدن شادی برای دیگران.