تنها معصوم می‌تواند بگوید من خدا را می‌شناسم و قبول دارم و هرقدر از آن مقام پایین‌تر می‌آییم به خداانگاری می‌رسیم تا جایی که خداوندگار بسیاری، اوهام آنان است. از این رو بنای ما در نوشتن کتاب «اصول الحاد و خداانکاری» و جلد دوم آن به نام «خداانگاری» همین بوده است. محتوای این کتاب، از عرفان، فلسفه و اصول است و کسی که درس خارج اصول می‌دهد و مجتهد است اگر در عرفان و فلسفه دچار مشکل نباشد، از توان فهم آن بر می‌آید. در این کتاب اصل‌های حاکم و محکوم، اشکالات، بزنگاه‌ها و نقطه‌های کوری چیده شده است که عالم بودن فردی که آن را دریابد می‌رساند.