نابسامانى در پوشش دين‏ مدارى

متنی از یک تئاتر در دهه پنجاه