هم‌چنین این نوشتار انکسار در عبودیت را از مؤلفه‌های مهم فرایند بندگی می‌داند و تفاوت شکستگی و ذلت را بر می‌رسد.

از دیگر آسیب‌های مسیر بندگی خیره شدن طاعت‌مداران به طاعت و گرفتاری در دام سوداگری است که در این صورت طاعت‌مداران گناه‌کار خواهند شد و از مسیر بندگی دور می‌افتند.

هم‌چنین آسیب افراط در اعمال عبادی، تفریط در ظاهرگرایی، افراط در باطن‌گرایی و نیز آسیب‌های نهادینه شدن فرهنگ تک بعدی در ترویج ادعیه از دیگر هشدارباش‌هایی است که در این کتاب از آن یاد می‌شود.

بیان برخی از حکمت‌های عبادات؛ مانند اذان، اقامه، نماز، قیام، رکوع و سجده، روزه، حج، طواف، خمس و نیز تأکید بر لزوم قدرشناسی از فرصت زمانی ماه مبارک رمضان، اسرار شب قدر، آداب دعا و نیز اصول رؤیت غیب برخی از دیگر مباحث این کتاب است که امید است خوانندگان عزیز را کارآمد آید.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین

(4)