نوشتار حاضر با تأمّلی عقلی در پی آن است که ویژگی‌های جوامع فاسد و به‌ویژه جامعهٔ امروز بشری را بشناساند تا از طریق «تعرف الأشیاء

(7)


بأضدادها»، ویژگی‌ها و مشخصات جامعهٔ سالم و باز به دست آید.

با شناخت معیارهای جوامع فاسد؛ مانند: دو قطبی بودن جامعه، حاکمیت زور و قدرت، کسب وجاهت از طریق خیانت و ظلم، همکاری و معاونت افراد نیک بر بدی‌ها، چیرگی ایمان صوری و ویژگی داشتنی عید و افتخار به زورمداران و آه، ناله، سوز و زندان به فقیران و بیچارگان، این حقیقت به دست می‌آید که دنیای امروز جنگلی است که لباس مدرنیته به خود پوشیده است و جنگل در برابر آن، مدینه‌ای فاضله است. حال این پرسش رخ می‌نماید که راه برون‌رفت از جامعهٔ فاسد و بسته به جامعه‌ای سالم و باز چیست؟ رهبری این حرکت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و آیا چنین امری در دنیای امروز قابل تحقق است و دارای وصف امکان می‌باشد و آیا کوشش در این راه مثمر ثمر است؟ نوشتار حاضر بر آن است تا به چنین پرسش‌هایی پاسخ دهد و از آیندهٔ موعود جهان سخن گوید.

(8)


وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین