پیش آمدن فاجعهٔ یازده سپتامبر ذهن

(7)


تحلیل‌گران سیاسی را به خود معطوف داشت و آمریکا که خود را قربانی تروریسم معرفی می‌کرد به بهانهٔ مبارزه با هر گونه عملیات تروریستی در سطح جهان، ماشین نظامی خود را در کشورهای افغانستان و عراق به کار گرفت و هم‌اینک کشورهایی مانند کره، سوریه و ایران را تهدید به حملهٔ نظامی می‌نماید. نوشتهٔ حاضر در مقام تحلیل و بررسی این فرایند، راه‌کارهای لازم برای مقابله با نظام سلطه بویژه آمریکا را پیشنهاد می‌دهد.

این نوشته که از هفت مقاله تشکیل شده است، چهره‌های گوناگون و متفاوت نظام سلطه را می‌نمایاند و چگونگی سلطهٔ اقتصادی و فرهنگی استعمارگران و تهاجم فرهنگی، اقتصادی و نظامی آنان را گوشزد می‌نماید و بر لزوم پیرایه‌زدایی در میدان تهاجم فرهنگی تاکید می‌ورزد. همچنین مقالهٔ چهارم و پنجم این نوشته ویژگی‌های جامعهٔ باز و بسته و

(8)


خطرهایی که جامعه‌های باز با آن روبه‌رو هستند را مورد شناسایی قرار می‌دهد و ملاک شناخت جامعهٔ باز و بسته را صداقت و نیاز می‌داند و مقالهٔ ششم به ریشه‌یابی حاکمیت زورمداران می‌پردازد و آیندهٔ جهان کنونی را ترسیم می‌نماید و مقالهٔ آخر نیز برای عمران و بازسازی عتبات عالیات در عراق طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهد.

(9)