راستی، انقلاب فرهنگی‌چیست؟چه‌مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی دارد و سیر شکل یافتن و تحقق آن چگونه است؟ رابطهٔ انقلاب فرهنگی با صدور انقلاب در چیست و آیا جامعهٔ ایران پذیرای

(7)


انقلابی فرهنگی است یا خیر و آیا این انقلاب ضرورت دارد یا نه؟

نوشتار حاضر با بررسی گزینه‌های یاد شده به تأمل فلسفی بر چیستی، چرایی و چگونگی انقلاب فرهنگی می‌پردازد و طرح کارآمدی آن را پیشنهاد می‌دهد و مشکلات و آسیب‌های حرکت در این سیر و راه برون‌رفت از آن را می‌شناساند و اساس حرکت و هر انقلابی را «معرفت» و «انصاف» قرار می‌دهد و لوازم آن را پی می‌گیرد و بر لزوم دوری از اختلاف و استبداد و پیرایه در این مسیر مبارک پای می‌فشارد.

وآخر دعوانا أن الحمداللّه ربّ العالمین

(8)