پیش‌گفتار

الحمدللّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

نوشتار حاضر به ارایهٔ فهرست آیات اقتصادی و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم می‌پردازد.

موضوعات قرآن را به طور کلی می‌توان تحت شش عنوان قرار داد:

1 ـ مباحث فکری و اندیشه‌های مختلف.

2 ـ معاد و مباحث مختلف آن که قرآن کریم از آن به گونهٔ جزیی و شخصی یاد می‌کند و دریافت مستقل چنین موضوعاتی که امری جزیی است در خور عقل نیست که به

صفحهٔ 9

*********

درک امور کلی می‌پردازد.

3 ـ گزاره‌های اخلاقی؛ اعم از خوب و بد امور در نزد همهٔ اقوام و ملل و کلیات و مبادی آن.

4 ـ احکام شرعی در محدودهٔ شرعی نبوی و یا احکامی که از اقوام و ملل پیشین بوده است.

5 ـ قصص و حکایات مختلف که بیش از دوهزار آیه را به خود اختصاص داده است.

6 ـ موضوعات مختلف خارجی که دیگر عناوین را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

شمارهٔ همهٔ آیات اقتصادی بر اساس این پژوهش به 1142 آیه می‌رسد که در یکصد و یک سوره آمده و در فصل نخست این آیات از قرآن کریم استخراج شده است و می‌تواند به عنوان منبعی برای اقتصاد پژوهان و علاقمندان به مباحث اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

سوره‌هایی که دارای آیات اقتصادی نیست، سیزده سوره می‌باشد که عبارت است از:

حمد (1)، مریم (19)، قمر (54)، جن (72)، تکویر (81)،

صفحهٔ 10

*********

انفطار (82)، طارق (86)، غاشیه (88)، قدر (97)، فیل (105)، کافرون (109)، نصر (110) و توحید (112).