نوشتار حاضر با بررسی چیستی خواب، چگونه خوابیدن را می‌شناساند و خوابیدنی را که نظر قرآن کریم و شریعت است تبیین می‌نماید. قرآن کریم با «قم اللیل إلاّ قلیلا» به لزوم رعایت نکته‌ای در خوابیدن تأکید می‌ورزد که هنوز در جامعهٔ ما نهادینه نشده است و حتی شایستگان نیز نتوانسته‌اند از آن کام گیرند و خواب و بیداری خود را با آن آموزه هماهنگ نمایند.

قرآن مجید نمی‌فرماید کمی از شب را بیدار باشید، بلکه سفارش می‌نماید که کمی از شب را برای خوابیدن بگذارید و شب را جز اندکی به‌پا خیزید. به عبارت دیگر، قرآن کریم اصل را بر بیداری در شب می‌گذارد و خواب را فرع آن قرار می‌دهد. این موضوع، از نمونه‌های بارز علمی و اصول روان‌کاوی قرآن کریم است.

هم‌چنین این کتاب خواب در روز را نیز توصیه می‌نماید و دلایل و چگونگی آن را به بحث می‌گذارد.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین