فصل چهارم: شادمانی‌های همراه موسیقی (رقص، کف‌زدن، سوت، بشکن، بازی و ابراز شادمانی)