آخوند خراسانی رحمه‌الله (م 1329 ه . ق)

«ودعوی العلم الإجمالی بوقوع التحریف فیه بنحو، إمّا بإسقاط أو بتصحیف، وإن کانت غیر بعیدة، کما یشهد به بعض الأخبار، ویساعده الاعتبار، إلاّ أنّه لا یمنع عن حجّیة ظواهره.»

ـ این ادعا که علم اجمالی است به وقوعِ گونه‌ای از تحریف در قرآن کریم یا به حذف و اسقاط برخی از آیات، یا به دست بردن در الفاظ آیات قرآن کریم و تصحیف آن، هرچند ادعایی است که بعید نمی‌باشد ـ چنان‌چه برخی از روایات بر آن دلالت دارد و درستی و اعتبار سند این روایات نیز آن را مدد می‌نماید ـ اما این امر از حجیت ظواهر قرآن کریم مانع نمی‌شود.»

مرحوم آخوند خراسانی که کتاب «کفایة‌الاصول» وی متن درسی پایه‌های نهم و دهم

(69)

حوزه‌های علمی است، وقوعِ گونه‌ای از تحریف در قرآن کریم ـ مانند حذف یا تغییر کلمات ـ را احتمال می‌دهد و آن را بعید نمی‌شمرد.

این کتاب هر ساله دست‌کم به یک‌هزار طلبه و روحانی تدریس می‌شود و هیچ کسی نیز غوغایی علیه آن ایجاد نمی‌کند. ما نیز کتابی در دفاع از حجیت ظواهر تمامی آیات قرآن کریم ـ حتی در آیاتی که مربوط به احکام دینی نمی‌شود ـ نوشته‌ایم و حجیت آن را به‌خوبی ثابت نموده‌ایم، اما در برابر، از نشر و توزیع تمامی نوشته‌های علمی ما با روشی موهن برای چند سال، منع می‌شود؛ کاری که با ممنوع القلم شدن در این مملکت، تفاوتی ندارد.

باید توجه داشت هدف این عالمان بزرگ، تنها اثبات حجیت ظواهر قرآن کریم در آیات احکام است و ما در این کتاب، کاری مهم‌تر از آن نموده‌ایم و حجیت تمامی آیات قرآن کریم ـ اعم از آیات احکام و معارف و قصص آن ـ را ثابت نموده‌ایم.