نظریه تحریف غیر مضرّ در کلام بزرگان

در این‌جا نمونه‌ای از بیانات اعاظم متأخر را که احتمال وقوع اصل تحریف (تحریف غیر مضر) در قرآن کریم را مطرح کرده‌اند می‌آوریم تا به نیکی روشن گردد که موضع‌گیری‌هایی که علیه این کتاب

(63)

شده است، خالی از ناآگاهی نیست: