ریا، سالوس، تزویر و خدعه را کسانی به کار می‌برند که از حقیقت عاری و از کمالات بی‌بهره‌اند. سالوس و ریا صفای جامعه و مردم را از بین می‌برد. اهل حقیقت و صاحبان کمال به این‌گونه رفتارها و کردارهای ناشایسته آلوده نمی‌شوند و نیازی به آن نمی‌بینند و کمال آن‌ها خود بهترین وسیله برای سلامت، آسایش و دوستی است و این امری مسلم است.

چیزی که در این میان حایز اهمیت است این است که افراد ناشایسته و صاحبان فریب و ریا برای آن‌که صاحبان آمال را از میدان به در کنند، به واسطه خوفی که از صاحبان کمال دارند، خود را از اهل حق اهل حق‌تر جلوه می‌دهند و کمر بر نابودی صاحبان کمال می‌بندند.

همین امر علت نابسامانی‌های بسیاری می‌شود و صاحبان کمال را به زحمت و رنج وا می‌دارد و گرفتار بلاهای اهل باطل می‌کند. تزویر، ریا و سالوس هرچند باطل و بی‌بنیاد است، چنان کاربرد دارد که به واسطه نادانی افراد و سستی آن‌ها بر تمامی کمال اهل کمال چیره می‌گردد و میدان را از اولیای به حق می‌گیرد.